google-site-verification=9PPWmhhSGk2FO3jBcI70_kyEFMR-nKFnyDqs49CO5n8
 
  • Posters Blog

Πρώτο σχόλιο της ΑδέσποταGreece για το νέο επίμαχο νομοσχέδιο για τα ζώα συντροφιάς


Πρώτο σχόλιο της ΑδέσποταGreece για το νέο επίμαχο νομοσχέδιο για τα ζώα συντροφιάς με αφορμή την επικείμενη κατάθεσή του στην Βουλή και την επικείμενη ψήφισή του. Η Διαδικτυακή Ομάδα Των Φιλόζωων Εθελοντών ΑδέσποταGreece κάνει λόγο στο σχόλιο της για ένα νομοσχέδιο έκτρωμα το οποίο δεν πρέπει να περάσει αλλά πρέπει μάλιστα να αποσυρθεί πριν να είναι αργά.


Με αφορμή την πρώτη εμφάνιση του νέου νομοσχεδίου που ετοιμάζεται να φέρει στην δημοσιότητα για διαβούλευση η κυβέρνηση για τα αδέσποτα αλλά και τα δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς ως η διαδικτυακή ομάδα των φιλόζωων εθελοντών προβαίνουμε άμεσα σε ένα πρώτο σχόλιο για το περιεχόμενου αυτού του νέου επίμαχο νομοσχέδιο σχολιάζοντας συγκεκριμένα προς το παρόν ως μια πρώτη εκτίμηση και άποψη επί του νέου νομοσχεδίου.Πρώτα από όλα θα σχολιάσουμε τις προσθήκες στο άρθρο 1 παραθέτοντας αρχικά αυτούσιο το άρθρο 1 του νόμου 4039/2012 όπως έχει τροποποιηθεί από μεταγενέστερο νόμο και ισχύει μέχρι σήμερα.


«Άρθρο 1 Ορισµοί Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου, ισχύουν οι παρακάτω ορισµοί:


α) Ζώο είναι κάθε έµβιος οργανισµός, που συναισθάνεται και κινείται σε ξηρά, αέρα και θάλασσα ή οποιοδήποτε άλλο υδατικό οικοσύστηµα ή υγροβιότοπο.β) Ευζωία είναι το σύνολο των κανόνων, που πρέπει να εφαρµόζει ο άνθρωπος στα ζώα, αναφορικά µε την προστασία τους και την καλή µεταχείρισή τους, έτσι ώστε να µην πονούν και υποφέρουν, την παραµονή τους σε χώρο στεγνό, καθαρό και προστατευµένο από τις καιρικές συνθήκες, χωρίς να είναι µόνιµα δεµένα και διαβιούντα εντός ακατάλληλων κατασκευών (π.χ. µεταλλικών), τη φροντίδα για ιατρική περίθαλψη και χορήγηση κατάλληλης τροφής και νερού, την καθηµερινή άσκηση ή τον περίπατό τους και γενικά τη µέριµνα για σεβασµό της ύπαρξής τους.


γ) Ζώο συντροφιάς είναι κάθε ζώο, που συντηρείται ή προορίζεται να συντηρηθεί από τον άνθρωπο, κυρίως µέσα στην κατοικία του, για λόγους ζωοφιλίας ή συντροφιάς.


δ) Δεσποζόµενο ζώο συντροφιάς είναι κάθε µη άγριο ζώο, που συντηρείται ή προορίζεται να συντηρηθεί από τον άνθρωπο, κυρίως µέσα στην κατοικία του, για λόγους ζωοφιλίας ή συντροφιάς και τελεί υπό την άµεση επίβλεψη και φροντίδα του ιδιοκτήτη, κατόχου, συνοδού ή φύλακά του. Ως ζώα συντροφιάς θεωρούνται και οι σκύλοι, που χρησιµοποιούνται για το κυνήγι, τη φύλαξη ποιµνίων, τη φύλαξη χώρων, την παροχή βοήθειας και προστασίας ατόµων µε ειδικές ανάγκες, καθώς και οι σκύλοι έρευνας και διάσωσης και οι σκύλοι που χρησιµοποιούνται από τις ένοπλες δυνάµεις και τα σώµατα ασφαλείας.


ε) Αδέσποτο ζώο συντροφιάς είναι κάθε ζώο συντροφιάς, το οποίο είτε δεν έχει κατοικία είτε βρίσκεται έξω από τα όρια της κατοικίας του ιδιοκτήτη, του κατόχου, του συνοδού ή του φύλακά του και δεν τελεί υπό την άµεση επίβλεψη και τον έλεγχό τους. Οι κυνηγετικοί και σκύλοι φύλαξης ποιµνίων, καθώς και οι σκύλοι έρευνας και διάσωσης, κατά τη διάρκεια του κυνηγιού, της εκ-παίδευσής τους, της φύλαξης του ποίµνιου, της έρευνας και της διάσωσης, δεν θεωρούνται αδέσποτα ζώα.


«στ) Επικίνδυνο ζώο συντροφιάς είναι το ζώο συντροφιάς, που εκδηλώνει απρόκλητη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα, χωρίς να απειληθεί, προς τον άνθρωπο ή τα άλλα ζώα, καθώς και το ζώο που πάσχει ή είναι φορέας σοβαρού νοσήµατος, που µπορεί να µεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα άλλα ζώα και δεν θεραπεύεται.»


ζ) Μικρό ζώο συντροφιάς είναι το ζώο συντροφιάς, το βάρος του οποίου δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) κιλά.


η) Καταφύγιο αδέσποτων ζώων είναι η ειδική εγκατάσταση, που προορίζεται για την περίθαλψη και την προσωρινή παραµονή σηµαντικού αριθµού αδέσποτων ή ανεπιθύµητων ζώων συντροφιάς.


θ) Σοβαρό νόσηµα είναι κάθε νόσηµα άµεσου και υψηλού κινδύνου για την υγεία του ανθρώπου ή ζώου, του ίδιου ή άλλου είδους.


ι) Τσίρκο είναι η προσωρινή υπαίθρια εγκατάσταση, σκηνή ή τέντα, στην οποία πραγµατοποιούνται µε κερδοσκοπικό σκοπό µουσικοχορευτικές και ακροβατικές παραστάσεις ή άλλου είδους συναφείς εκδηλώσεις για την ψυχαγωγία των ανθρώπων µε τη συµµετοχή ή µη ζώων.


ια) Θίασος µε ποικίλο πρόγραµµα (βαριετέ) είναι οµάδα ατόµων, η οποία σε µόνιµη ή προσωρινή εγκατάσταση πραγµατοποιεί µε κερδοσκοπικό σκοπό και σε εναλλασσόµενη ακολουθία ψυχαγωγικά προγράµµατα, παραστάσεις, διασκεδαστικά µικρά κωµικά θεατρικά δρώµενα, τραγούδια, χορό µε ποικίλο περιεχόµενο και µε τη συµµετοχή ή µη ζώων.


ιβ) Αρµόδιες Αρχές Διαχείρισης της Διαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους είναι οι αρχές εκείνες, που µεριµνούν για την υλοποίηση, τη λειτουργία και την εποπτεία του όλου συστήµατος σήµανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους.


ιγ) Αρµόδιες Αρχές Εφαρµογής και Ελέγχου των κανόνων προστασίας των ζώων και του συστήµατος και της καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους είναι οι αρχές εκείνες, που σε επίπεδο Περιφέρειας, Περιφερειακών Ενοτήτων και Δήµων, µεριµνούν για την ορθή εφαρµογή και τον έλεγχο εφαρµογής - σε συνεργασία µε τις αρχές της προηγούµενης περίπτωσης ιβ΄- του συστήµατος της Διαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης σήµανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους, καθώς και για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση µη τήρησης των κανόνων προστασίας των ζώων.


«ιδ) Αρµόδια όργανα για τη βεβαίωση των παραβάσεων είναι τα όργανα που τις διαπιστώνουν κατά την άσκηση των ελεγκτικών καθηκόντων τους και συγκεκριµένα οι υπάλληλοι της Ελληνικής Αστυνοµίας, της Δασικής Υπηρεσίας, των Τελωνείων, των Σταθµών Υγειονοµικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ), του Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και οι ιδιωτικοί φύλακες θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων.»

ιε) Αρµόδιος Φορέας Εκτέλεσης της σήµανσης και της καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση είναι ο κτηνίατρος, που µε βάση προβλεπόµενη διαδικασία, µε την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στη Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, πιστοποιείται, αποκτά ειδικό κωδικό πρόσβασης στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήµανσης και καταγραφής ζώων συντροφιάς, διενεργεί τη σήµανση και καταγράφει τα ζώα συντροφιάς και τους ιδιοκτήτες τους στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση, εκδίδει το βιβλιάριο υγείας ή το διαβατήριο του ζώου σε περίπτωση που το ζώο θα µεταφερθεί στο εξωτερικό και σε κάθε αλλαγή του ιδιοκτήτη ή του προσωρινού κατόχου του και ενηµερώνει τη βάση µε τις απαραίτητες πληροφορίες.»


Στην συνέχεια θα σας παραθέσουμε αυτούσιο το άρθρο 1 του νέου νομοσχεδίου το κυκλοφορεί μάλιστα και με τον τίτλο ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΖΩΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΓΟΣ"


«Άρθρο 1 Ορισμοί

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

α) Ζώο είναι κάθε έμβιος οργανισμός, που συναισθάνεται και κινείται σε ξηρά, αέρα και θάλασσα ή οποιοδήποτε άλλο υδατικό οικοσύστημα ή υγροβιότοπο.

β) Ευζωία είναι το σύνολο των κανόνων που πρέπει να εφαρμόζει ο άνθρωπος στα ζώα, αναφορικά με την προστασία τους και τον σεβασμό στην ύπαρξή τους, ακολουθώντας τις εξής αρχές:

i. Ελευθερία από την πείνα και τη δίψα, με πρόσβαση σε τροφή και νερό, κατάλληλα σε ποιότητα και ποσότητα.

ii. Ελευθερία από άσκοπη ταλαιπωρία και καταπόνηση, με ασφαλές και καθαρό κατάλυμα στέγασης και ανάπαυσης, που προστατεύει από αντίξοες καιρικές συνθήκες.

iii. Ελευθερία από πόνο, τραυματισμό και ασθένεια, με κατάλληλη φροντίδα και κτηνιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

iv. Ελευθερία από φόβο και αγωνία, με την κατάλληλη συμπεριφορά και μεταχείριση.

v. Ελευθερία έκφρασης μιας φυσιολογικής συμπεριφοράς, με κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης και κοινωνικοποίησης.

γ) Ζώο συντροφιάς είναι κάθε ζώο, που συντηρείται ή προορίζεται να συντηρηθεί από τον άνθρωπο, κυρίως μέσα στην κατοικία του, για λόγους ζωοφιλίας ή συντροφιάς. Ως ζώα συντροφιάς θεωρούνται και οι σκύλοι που χρησιμοποιούνται για το κυνήγι, τη φύλαξη ποιμνίων, τη φύλαξη χώρων, την παροχή βοήθειας και προστασίας ατόμων με ειδικές ανάγκες, καθώς και οι σκύλοι έρευνας και διάσωσης και οι σκύλοι που χρησιμοποιούνται από τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας. Ως ζώα συντροφιάς δεν μπορούν να συντηρούνται τα άγρια ζώα ή τα ζώα υπό εξαφάνιση.

δ) Δεσποζόμενο ζώο συντροφιάς είναι κάθε ζώο, που συντηρείται ή προορίζεται να συντηρηθεί από τον άνθρωπο, κυρίως μέσα στην κατοικία του, για λόγους ζωοφιλίας ή συντροφιάς το οποίο:

αα) Είναι σημασμένο ηλεκτρονικά και καταχωρημένο στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς με συγκεκριμένο ιδιοκτήτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, πλην Δήμων που δηλώνονται ιδιοκτήτες στο πλαίσιο του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων)

ή/και

ββ) τελεί υπό την άμεση επίβλεψη και φροντίδα του ιδιοκτήτη, κατόχου, συνοδού ή φύλακά του.

ε) Αδέσποτο ζώο συντροφιάς είναι κάθε ζώο συντροφιάς, το οποίο:

- είτε δεν έχει ιδιοκτήτη (με εξαίρεση τον Δήμο)

- είτε δεν είναι σημασμένο ηλεκτρονικά, βρίσκεται έξω από τα όρια της κατοικίας του ιδιοκτήτη, του κατόχου, του συνοδού ή του φύλακά του και δεν τελεί υπό την άμεση επίβλεψη και τον έλεγχό τους.

στ) Ιδιοκτήτης ζώου συντροφιάς είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναφέρεται ως ιδιοκτήτης στο έγγραφο αναγνώρισης του ζώου και στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, ιδιοκτήτης λογίζεται και το φυσικό πρόσωπο που έχει οριστεί από το νομικό πρόσωπο ως υπεύθυνος για το ζώο αυτό. Ο όρος «ιδιοκτήτης» χρησιμοποιείται για να ορίσει τη σχέση του ζώου με τον κηδεμόνα του και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή.

ζ) Επικίνδυνο ζώο συντροφιάς είναι το ζώο συντροφιάς που εκδηλώνει επανειλημμένα απρόκλητη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα, χωρίς να απειληθεί, προς τον άνθρωπο ή τα άλλα ζώα, καθώς και το ζώο που πάσχει ή είναι φορέας σοβαρού νοσήματος, που μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα άλλα ζώα και δεν θεραπεύεται ούτε αντιμετωπίζεται με θεραπευτική αγωγή.

η) Σοβαρό νόσημα είναι κάθε μεταδοτικό νόσημα άμεσου και υψηλού κινδύνου για την υγεία του ανθρώπου ή ζώου, του ίδιου ή άλλου είδους. Νόσημα για το οποίο προβλέπεται λήψη φαρμακευτικής αγωγής που το καθιστά με την ολοκλήρωση της αγωγής μη μεταδοτικό, ή χαμηλού κινδύνου για την υγεία ανθρώπου ή ζώου του ίδιου ή άλλου είδους, δεν θεωρείται σοβαρό. Η λεϊσμανίαση και η ερλιχίωση θεωρούνται ασθένειες που αντιμετωπίζονται με φαρμακευτική αγωγή και τα ζώα που πάσχουν από αυτές δεν θεωρούνται επικίνδυνα λόγω αυτών.

η) Καταφύγιο αδέσποτων ζώων είναι η ειδική εγκατάσταση, που προορίζεται για την προσωρινή παραμονή σημαντικού αριθμού αδέσποτων και εγκαταλελειμμένων ζώων συντροφιάς, με σκοπό τη διαβίωσή τους σε ένα ασφαλές περιβάλλον, το οποίο λειτουργεί με βάση τους κανόνες ευζωίας και κοινωνικοποίησης των ζώων και έχει ως απώτερο σκοπό την εύρεση ιδιοκτητών για την υιοθεσία τους.

θ) Ανάδοχος είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο φιλοξενεί προσωρινά ένα αδέσποτο ζώο συντροφιάς έως ότου αυτό υιοθετηθεί ή εισαχθεί σε καταφύγιο και μεριμνά για την ευζωία του, τη συντήρηση και ιατροφαρμακευτική περίθαλψή του. Ο ανάδοχος μπορεί να επιλέγεται από τον Δήμο ή φιλοζωικά σωματεία και οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Μεταξύ Δήμου και αναδόχου υπογράφεται το συμβόλαιο αναδοχής του ΠΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Χ. Τα ζώα συντροφιάς που διαμένουν σε ανάδοχο καταχωρίζονται ηλεκτρονικά ως αδέσποτα με ιδιοκτήτη τον Δήμο, καθώς και τα στοιχεία του αναδόχου. Ο ανάδοχος για όσο χρόνο φιλοξενεί το ζώο είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των κανόνων ευζωίας του ζώου και ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη και ζημία προκάλεσε το ζώο σύμφωνα με το 924 Α.Κ.

ι) Ζώο υπηρεσίας θεωρείται κάθε σκύλος ή το άλογο μινιατούρα που έχει λάβει ειδική εκπαίδευση για να διευκολύνει τη διαβίωση ατόμου με αναπηρία. Οι εργασίες που εκτελούνται από ένα ζώο υπηρεσίας πρέπει να συνδέονται άμεσα με την αναπηρία του χειριστή.

ια) Εμπόριο Ζώων Συντροφιάς είναι το σύνολο των συναλλαγών με σκοπό τον προσπορισμό κέρδους που αφορούν στην αλλαγή της ιδιοκτησίας των ζώων.

ιβ) Επαγγελματίας εκτροφέας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που για εμπορικούς σκοπούς εκτρέφει, αναπαράγει και πωλεί ζώα συντροφιάς.

ιγ) Ερασιτέχνης εκτροφέας: ο εκτροφέας που εκτρέφει ερασιτεχνικά, όχι κατ΄ επάγγελμα και με σκοπό το κέρδος, σκύλο ή γάτα με σκοπό τη διατήρηση των ελληνικών ή μη φυλών του ζώου και είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Επαγγελματιών και Ερασιτεχνών Εκτροφέων του ΕΜΖΣ, ο οποίος ως προς την εκτροφή και αναπαραγωγή λαμβάνει άδεια από την Επιτροπή άρθρου 2 παρ. 7 του παρόντος. Ερασιτεχνική εκτροφή/αναπαραγωγή θεωρείται η πραγματοποίηση μέχρι μίας γέννας (τοκετού) ανά έτος, από έως δύο θηλυκούς σκύλους ιδιοκτησίας του ίδιου προσώπου.

Ιδ) Έγγραφο αναγνώρισης είναι το διαβατήριο, το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 577/2013.

ιε) Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ): η διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς με την ονομασία «Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς» που τηρείται για τον σκοπό αυτό στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στο ΕΜΖΣ περιλαμβάνονται και τα κάτωθι Μητρώα :

i) Μητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Ενώσεων: Στο μητρώο αυτό καταγράφονται όλα τα αναγνωρισμένα και νομίμως λειτουργούντα Φιλοζωικά Σωματεία και Οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

ii) Μητρώο Καταφυγίων: Στο μητρώο αυτό καταγράφονται όλα τα αδειοδοτημένα και νομίμως λειτουργούντα καταφύγια που διατηρούν οι ΟΤΑ, τα Φιλοζωικά Σωματεία και Οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή και ιδιώτες φιλόζωοι.

iii) Mητρώο Επαγγελματιών και Ερασιτεχνών εκτροφέων: Στο μητρώο αυτό καταγράφονται όλοι οι επαγγελματίες και ερασιτέχνες εκτροφείς

iv) Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς: Η ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία καταχωρούνται όλα τα αδέσποτα προς υιοθεσία ζώα με το όνομα, φωτογραφία, περιγραφή, στοιχεία του υπεύθυνου προς υιοθεσία και λοιπά στοιχεία.

v) Μητρώο Εθελοντικής Αιμοδοσίας Ζώων Συντροφιάς: Στο μητρώο αυτό καταγράφονται οι ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς που επιθυμούν εθελοντικά να συνεισφέρουν στις Τράπεζες Αίματος που λειτουργούν για τα ζώα, τα ζώα συντροφιάς που διαθέτουν για την εθελοντική αιμοδοσία.

ιστ) Μητρώο παραβατών: Ηλεκτρονικό μητρώο που τηρείται στην Εισαγγελία Αθηνών, το οποίο ενημερώνεται με μέριμνα και των κατά τόπο Εισαγγελέων, στο οποίο καταγράφονται όσοι έχουν ποινική καταδίκη για παράβαση των διατάξεων που αφορούν στην κακοποίηση ζώων συντροφιάς. Το μητρώο αυτό διαλειτουργεί με το ΕΜΖΣ και η εγγραφή του παραβάτη σε αυτό εμποδίζει τη δυνατότητα καταχώρισής του ως ιδιοκτήτη ζώου στο ΕΜΖΣ.

ιζ) ηλεκτρονικό βιβλιάριο: το σύνολο των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο ΕΜΖΣ και αφορούν στην υγεία του ζώου συντροφιάς. Το ηλεκτρονικό βιβλιάριο αντικαθιστά το βιβλιάριο υγείας του ζώου.

ιη) μικρό ζώο συντροφιάς είναι το ζώο συντροφιάς, το βάρος του οποίου δεν υπερβαίνει τα δέκα κιλά.

ιθ) Τσίρκο είναι η προσωρινή υπαίθρια εγκατάσταση, σκηνή ή τέντα, στην οποία πραγματοποιούνται με κερδοσκοπικό σκοπό μουσικοχορευτικές και ακροβατικές παραστάσεις ή άλλου είδους συναφείς εκδηλώσεις για την ψυχαγωγία των ανθρώπων με τη συμμετοχή ή μη ζώων.


ικ) Θίασος με ποικίλο πρόγραμμα (βαριετέ) είναι ομάδα ατόμων, η οποία σε μόνιμη ή προσωρινή εγκατάσταση πραγματοποιεί με κερδοσκοπικό σκοπό και σε εναλλασσόμενη ακολουθία ψυχαγωγικά προγράμματα, παραστάσεις, διασκεδαστικά μικρά κωμικά θεατρικά δρώμενα, τραγούδια, χορό με ποικίλο περιεχόμενο και με τη συμμετοχή ή μη ζώων.»

Όπως θα δείτε τελικά στο νέο νομοσχέδιο τίθεται για πρώτη φορά ο ορισμός του ιδιοκτήτη ενός ζώου συντροφιάς ο οποίος είναι και ο εξής παρακάτω και εδώ κάπου ερχόμαστε να δηλώσουμε και την συμφωνία μας με τον ορισμό αυτό.

στ) Ιδιοκτήτης ζώου συντροφιάς είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναφέρεται ως ιδιοκτήτης στο έγγραφο αναγνώρισης του ζώου και στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, ιδιοκτήτης λογίζεται και το φυσικό πρόσωπο που έχει οριστεί από το νομικό πρόσωπο ως υπεύθυνος για το ζώο αυτό. Ο όρος «ιδιοκτήτης» χρησιμοποιείται για να ορίσει τη σχέση του ζώου με τον κηδεμόνα του και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή.

Επίσης ορίζεται για πρώτη φορά ο ορισμός του ζώου υπηρεσίας τον οποίο και σας παραθέτουμε αυτούσιο και θα τον σχολιάσουμε αμέσως παρακάτω.

ι) Ζώο υπηρεσίας θεωρείται κάθε σκύλος ή το άλογο μινιατούρα που έχει λάβει ειδική εκπαίδευση για να διευκολύνει τη διαβίωση ατόμου με αναπηρία. Οι εργασίες που εκτελούνται από ένα ζώο υπηρεσίας πρέπει να συνδέονται άμεσα με την αναπηρία του χειριστή.

Εδώ να πούμε μόνο σε αυτό το σημείο ότι μας βρίσκει και αυτό το κομμάτι του επίμαχου νέου νομοσχεδίου απολύτως σύμφωνους χωρίς να χρειάζεται να σχολιάσουμε και να πούμε κάτι παραπάνω από αυτό.

Δυστυχώς νομιμοποιείται μέσω του ορισμού του και το εμπόριο των ζώων συντροφιάς με μόνο σκοπό προφανώς το κέρδος στην παράγραφο ια του άρθρου 1 κάτι στο οποίο όμως εμείς είμαστε απολύτως αντίθετοι γιατί μετατρέπει δυστυχώς τα ζώα σε προϊόντα και προφανώς και σε μεγάλο κέρδος για μία μικρή όμως μονάχα χούφτα ανθρώπων οι οποίοι σε λίγο με αυτόν τον επίμαχο νόμο που όσο να ναι έρχεται πολύ σύντομα για διαβούλευση θα καρ